Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

  Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website www.bfclaus.be. www.bfclaus.be is eigendom van Boekhouding & Fiscaliteit Claus BV, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Helmsteeg 22 met ondernemingsnummer BE0817.098.504, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna genoemd "BFC BV".

 2. Gebruik van de website

  BFC BV besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.bfclaus.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, is de wereld voortdurend in beweging en kan BFC BV niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal BFC BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@bfclaus.be.
  BFC BV spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. BFC BV kan echter niet garanderen dat de website www.bfclaus.be volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen.
  BFC BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 3. Aard van informatie

  De informatie over de onderwerpen die op deze website worden aangetroffen, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindende tekst worden beschouwd. BFC BV zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe. BFC BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u advies wenst op basis van uw persoonlijke situatie dient u contact met ons op te nemen. BFC BV is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

 4. Contact opnemen met ons

  U kan ons contacteren via de website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat contactname niet automatisch betekent dat u klant bent of zal worden van BFC BV. Wij aanvaarden klanten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden en het interne klantenacceptatiebeleid.

 5. Hyperlinks & verwijzingen

  Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. BFC BV beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. BFC BV aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 6. Intellectuele eigendomsrechten

  BFC BV bezit het exclusieve copyright van deze website, haar design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BFC BV. U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. BFC BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
  Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail (info@bfclaus.be), per brief. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend, is deze steeds kosteloos.

 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Door deze website te bezoeken, aanvaard je dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De rechtbank van de ligging van de maatschappelijke zetel van BFC BV zijn, bij uitsluiting van alle andere, territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Diensten

Jobs

Kantoor
Helmsteeg 22
3583 Paal-Beringen
Telefoon: +32 (0)13-33.44.19
Email: info@bfclaus.be